Školská rada

Školská rada se zřizuje v souladu se zněním Školského zákona (zákon č. 561/2004 Sbírky,§ č. 167 a 168). Školskou radu zřizuje zřizovatel školy. Funkční období rady je tříleté. Naše školská rada má šest členů, třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Předseda a místopředseda školské rady vzejde se samotného jednání školské rady. Školská rada umožňuje veřejnosti kontrolovat vedení školy a podílet se na jejím řízení. Vyjadřuje se k návrhům ŠVP, schvaluje výroční zprávu a školní řád, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a ke koncepčním záměrům školy. Může také podávat podněty řediteli školy i orgánům vykonávajícím státní správu ve školství. Školská rada se schází podle potřeby, minimálně dvakrát ročně.

Členové školské rady z řad rodičů a zletilých studentů školy (od září 2023 do srpna 2026):

  • Ing. Radim Klein
  • Mgr. Jiří Mrázek

Členové školské rady z řad pedagogických zaměstnanců (od září 2023 do srpna 2026):

  • Mgr. Michael Branny
  • Mgr. Pavlína Tobolová – místopředsedkyně školské rady

Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem (od září 2023 do srpna 2026):

  • Mgr. Martin Sliwka – předseda školské rady
  • E-mail: sliwkamartin@seznam.cz
  • Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.

Zápisy z jednání: