Velikost textu:

Školská rada

Školská rada se zřizuje v souladu se zněním Školského zákona (zákon č. 561/2004 Sbírky,§ č. 167 a 168). Školskou radu zřizuje zřizovatel školy. Funkční období rady je tříleté. Naše školská rada má šest členů, třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Předseda a místopředseda školské rady vzejde se samotného jednání školské rady. Školská rada umožňuje veřejnosti kontrolovat vedení školy a podílet se na jejím řízení. Vyjadřuje se k návrhům ŠVP, schvaluje výroční zprávu a školní řád, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a ke koncepčním záměrům školy. Může také podávat podněty řediteli školy i orgánům vykonávajícím státní správu ve školství. Školská rada se schází podle potřeby, minimálně dvakrát ročně.

Členové školské rady z řad rodičů a zletilých studentů školy (od září 2017 do září 2020):

  • Ing. Radim Klein (od prosince 2019)
  • Ing. Alan Franek – předseda školské rady

Členové školské rady z řad pedagogických zaměstnanců (od září 2017 do září 2020):

  • Mgr. Roman Funk
  • Mgr. Kamil Šelong – místopředseda školské rady

Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem (od září 2017 do září 2020):

  • doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
  • Mgr. Martin Sliwka

 

Zápisy z jednání:

Zápis z 1. zasedání nové školské rady 1. 11. 2017

 


logo