Osmileté gymnázium

Název školního vzdělávacího programu

  • prima – kvarta: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
  • kvinta – oktáva: Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání

Kód a název oboru vzdělání: 7941K/81 Gymnázium
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma a délka studia: 8 let – denní studium

 

 

 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent tohoto studijního oboru se umí učit a samostatně dokáže řešit úkoly. Své znalosti a dovednosti umí dál tvořivě rozvíjet a propojovat, chápe nutnost celoživotního vzdělávání. Umí pracovat v týmu, vhodně a přiměřeně prezentovat a obhájit svůj názor. Disponuje širokým vzděláním a orientuje se v základech různých oborů tak, aby si mohl vybrat studijní obor na vysoké škole a povolání podle svých zájmů a schopností.

DALŠÍ INFORMACE K OBORU

  • všeobecné zaměření, profilace prostřednictvím volitelných předmětů
  • intenzivní příprava pro studium na VŠ
  • příprava na certifikáty z cizích jazyků – FCE, DELF, Zertifikat Deutsch

V průběhu osmiletého studia připravuje škola žáky především k dalšímu vzdělávání na vysokých školách, výjimečně k jinému typu pomaturitního studia. Úspěšnost žáků při přijímacím řízení na vysoké školy je tradičně vysoká.

Od septimy osmiletého studia nabízí škola širokou škálu volitelných předmětů a umožňuje tím profilaci každého žáka.

ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, jejíž konání se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Učební plány