Čtyřleté gymnázium

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
Kód a název oboru vzdělání: 7941K/41 Gymnázium
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma a délka studia: 4 roky – denní studium

 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent má široké všeobecné vzdělání a pro praktické účely a další vzdělávání využívá znalostí lingvistiky, humanitních, technických a přírodovědných oborů, je finančně gramotný, orientuje se v různých společenských a hodnotových systémech i ve společensko-ekonomických jevech, umí kultivovaně komunikovat ústně, písemně i pomocí ICT, které dále využívá při své práci a dalším vzdělávání. Je připraven pro práci v týmu a umí přiměřeně prezentovat a obhájit svůj názor. Získané znalosti a dovednosti je schopen tvořivě rozvíjet a chápe nutnost celoživotního vzdělávání.

DALŠÍ INFORMACE K OBORU

  • všeobecné zaměření, profilace prostřednictvím volitelných předmětů, možnost vzniku třídy s posílenou výukou angličtiny
  • intenzivní příprava pro studium na VŠ
  • příprava na certifikáty z cizích jazyků – FCE, DELF, Zertifikat Deutsch

Absolvent oboru Gymnázium je připraven ke studiu ne všech typech vysokých škol. Své zaměření rozvíjí díky široké nabídce volitelných předmětů a všeobecné zaměření školy mu zároveň vytváří podmínky pro případnou změnu studia či profese. Získané jazykové schopnosti mu umožňují studovat i na zahraničních vysokých školách.

 

ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, jejíž konání se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Učební plány