Velikost textu:

Čtyřleté gymnázium

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
Kód a název oboru vzdělání: 7941K/41 Gymnázium
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma a délka studia: 4 roky – denní studium

 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent oboru Gymnázium je připraven ke studiu na všech typech vysokých škol. Své zaměření rozvíjí díky široké nabídce volitelných předmětů, avšak všeobecné zaměření školy mu zároveň vytváří podmínky pro případnou změnu studia či profese. Získané jazykové schopnosti mu umožňují studovat i na zahraničních vysokých školách.
Absolvent umí kultivovaně komunikovat ústně, písemně i pomocí ICT, které dále využívá při své práci a dalším vzdělávání. Získané znalosti a dovednosti je schopen tvořivě rozvíjet a chápe nutnost celoživotního vzdělávání. Je připraven pro práci v týmu a umí přiměřeně prezentovat a obhájit svůj názor.

Prostřednictvím osvojených klíčových kompetencí se orientuje v běžném životě, účastní se společenského, kulturního nebo politického dění, má pozitivní vztah ke kulturním a přírodním hodnotám. Je emocionálně i sociálně vyzrálý, vědom si svých práv a povinností.

Ve čtyřletém vzdělávacím programu připravuje škola žáky především k dalšímu studiu na vysokých školách, výjimečně k jinému typu pomaturitního studia. Úspěšnost při přijímacím řízení na další studia je tradičně vysoká. Od roku 2006 škola otevírá ve čtyřletém studiu jednu třídu s rozšířenou výukou jazyků, od třetího ročníku čtyřletého studia nabízí širokou škálu volitelných předmětů a umožňuje tím profilaci každého žáka.

 

ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, jejíž konání se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

ŠVP pro čtyřleté gymnázium
Dodatek k ŠVP od 1. 9. 2012
Dodatek k ŠVP od 1. 9. 2011
Dodatek k ŠVP od 1. 9. 2010

Učební plány


logo