V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění (dále jen „Směrnice“) zavedla Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace vnitřní oznamovací systém jako soubor postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení o protiprávním jednání, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznámení se může týkat činnosti, která:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví.
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

Oznámení musí splňovat náležitosti stanovené zákonem, oznamovatel a další v zákoně vyjmenované osoby mají právo na účinnou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany školy.

Oznamovatel, který má oprávněný důvod domnívat se, že v rámci Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblastí působnosti zákona o ochraně oznamovatelů, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení má oznamovatel pouze v tom případě, že se o této skutečnosti dozvěděl v souvislosti s výkonem práce nebo jinou obdobnou činností.

V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradil právo odmítnout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:

 • samostatně výdělečnou činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 • správu svěřenského fondu,
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Příslušná osoba ke komunikaci: Drahomíra Krzystková

 1. Obsah oznámení obsahuje údaje o:
  • datu podání oznámení,
  • jménu, příjmení, datu narození a kontaktních údajích oznamovatele nebo jiných údajích, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele,
  • jestli má jednání znaky trestného činu, přestupku, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU ve vybrané oblasti,
  • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa,
  • důkazech, na jejichž základě je podáváno oznámení, jsou‑li takovéto známy.
 1. Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:
 • ústně v budově Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace na adrese Masarykova třída 1313, Lutyně, 735 14Orlová, a to po dohodě s příslušnou osobou. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení,
 • písemně na sekretariátu Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“,
 • telefonicky na telefonní lince: +420 596 539 304, provozní doba telefonní linky: pondělí–pátek od 8:00 do 14:00 hodin,
 • elektronicky na e-mailové adrese vos@goa-orlova.cz,
 • oznámení je možno učinit také prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti (právo prvotní volby) – více na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ .

Formulář pro oznámení ke stažení

Orlová 31. 7. 2023