Historie školy

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, střední škola s tradicí a zkušenostmi a zároveň moderní a dobře fungující vzdělávací instituce působí v Orlové od 1. července 2013. Vznikla sloučením dvou samostatných subjektů Gymnázia a Střední odborné školy a Obchodní akademie, které samy o sobě představují nejméně stoletou historii středního školství v Orlové, dobu prvních desetiletí dvacátého století a prvních let samostatné republiky, kdy postupně v celé zemi vznikaly nové školy, aby zabezpečily rozvoj vzdělanosti. Gymnázium i Obchodní akademie v Orlové patřily mezi ně. Pojďme si připomenout alespoň některé okamžiky v jejich dějinách…

Historie Gymnázia Orlová

Nahlédnutí do minulosti

České Gymnázium v Orlové vzniklo společně s Gymnáziem s polským jazykem vyučovacím již roku 1909. Je nejstarší střední školou v našem regionu – v regionu Těšínského Slezska. Škola vznikla nikoliv jako státní, ale jako matiční gymnázium. Rakousko – Uhersko nebylo nakloněno ani českému ani polskému školství. První rok se vyučovalo improvizovaně v soukromé budově stavitele pana Martince na Kopaninách. Druhým školním rokem již tento domek nestačil a škola se přesunula do objektu chlapecké Měšťanské školy v Orlové. Teprve 18. prosince 1910 bylo usneseno, že gymnázium dostane vlastní budovu.

Poprvé ve svém

Dle školní kroniky v květnu 1911 byl proveden slavnostní výkop základů k vlastní gymnaziální budově v lokalitě staré Orlové u silnice směrem na Kopaniny. A už v polovině září téhož roku, tedy za čtyři měsíce, byly předány klíče školy prvnímu řediteli gymnázia panu Antonínu Lansfeldovi a zahájeno vyučování. Pro nedostatek finančních prostředků bylo vybudováno jen západní křídlo školní budovy. Východní křídlo bylo postaveno až po první světové válce a vyučovat se v něm začalo od školního roku 1922 – 23. Tato budova sloužila našemu gymnáziu až do podzimu 1938. Po obsazení Orlové polskou armádou v ní bylo zřízeno gymnázium polské, ale i to zaniklo po vypuknutí druhé světové války.

Stěhování poprvé

Negativní změny ve školství, které přinesl poúnorový vývoj, zkrátily nejdříve gymnaziální studium na čtyři roky a v roce 1953 zbavily orlovské gymnázium nejenom jména, ale i budovy. Pod názvem Jedenáctiletá střední škola bylo gymnázium spojeno se základní školou a umístěno až do roku 1960 v budově někdejší měšťanské a obecné školy nedaleko náměstí v Orlové – Městě.

Stěhování podruhé

Ale ani tato budova, stejně jako budova původní, nebyla ušetřena poddolování. A tak se počátkem školního roku 1960-61 stěhovala škola na sídliště do Orlové – Poruby do budovy nynější základní školy na Slezské ulici, kde byly škole odevzdány ještě ne zcela dokončené čtyři pavilony nového školního objektu. Rok nato získala škola i nový název – Střední všeobecně-vzdělávací škola, což znamenalo osamostatnění střední školy. V roce 1968 se škola vrátila ke svému tradičnímu názvu gymnázium.

Do třetice všeho dobrého

Dvě školy v jedné budově, gymnázium a základní škola, měly po čase málo místa ke svému rozvoji. Po dlouhých marných jednáních o možnostech přístavby bylo nakonec rozhodnuto, že se bude gymnázium stěhovat. Škole byla v roce 1982 nabídnuta budova v Orlové – Lutyni na Výhodě, která byla dána do provozu jako základní škola v roce 1968. V této budově se škola nacházela do konce školního roku 1995-96, tedy třináct let.

Stěhování čtvrté - poslední

Nyní se naše gymnázium nachází již v nové architektonicky moderní budově v centru Orlové.

© Štěpán Pindur, absolvent 1998

Historie Obchodní akademie

Dějiny obchodní akademie začínají rokem 1919.

Výnosem Ministerstva školství a národní osvěty z 20. června 1919 bylo povoleno zřízení dvoutřídní komunální obchodní školy. Zřizovatelem, a tedy i provozovatelem bylo město. Škola sídlila nejprve v budově chudobince a v roce 1921 byla přemístěna do části budovy polské obecné školy.

K velké změně došlo ve školním roce 1936–1937, kdy město vybudovalo novou, moderní budovu a škola změnila název – Veřejná obchodní škola okresu fryštátského. Další změnou bylo, že kromě českých tříd byla otevřena jedna třída s polským vyučovacím jazykem. Následující školní rok přinesl další změnu – čtyřtřídní obchodní akademii. Mnichov 1938 a následné události znamenaly konec české obchodní školy. Budovu získala polská státní obchodní škola a po ní škola německá.

První poválečný školní rok byl zahájen již 4. července 1945. Stalo se to v tělocvičně obchodní akademie. Pro velký zájem o studium se otevřela i dvouletá obchodní škola, takže v prvním poválečném roce se vyučovalo ve dvou prvních třídách čtyřleté obchodní akademie a dvou prvních třídách dvouleté obchodní školy, jedna z nich s polským vyučovacím jazykem. Oficiálně bylo vyučování zahájeno 3. 9. 1945. Zajímavé bylo, že se vyučovalo obden, obchodní akademie v úterý, čtvrtek a v sobotu, obchodní škola v pondělí, středu a pátek. Vybavení odpovídalo poválečné době, škola měla v prvním poválečném roce 1 vlastní psací stroj a 19 vypůjčených.

Na přelomu tisíciletí OA musela reagovat na konkurenční prostředí, na demografický pokles. Střední školy se začaly hodnotit podle toho, jak se jejich absolventi uplatňovali na trhu práce, jak byli připraveni na vysokoškolské studium. Škola jako první v republice zavedla studijní obor Informatika v ekonomice (dnes Informační technologie), otevřel se i další nový obor – ekonomické lyceum.

 (výtažek ze zeleného almanachu „jen 90“ OA)

Mgr. Ludmila Cinnerová, Ing. Miroslava Šromková

Historie Střední odborné školy

Veřejnosprávní činnost v proměnách času

První žáci oboru veřejnosprávní činnost Soukromé střední odborné školy – Správní akademie v Orlové zasedli do školních lavic 1. září 1995 v budově, v níž dnes sídlí městská policie. O rok později otevírá tento obor také Střední odborná škola v Karviné. V létě roku 1996 dojde ke sloučení obou škol a nově vzniklý subjekt se stěhuje do právě dokončené budovy Gymnázia v Orlové – Lutyni, aby tam od 1. září 1996 začal psát další etapu své existence, a to jako Střední odborná škola.
Od 1. ledna 1999 se souhlasem MŠMT ČR nese škola ve svém názvu přívlastek veřejnosprávní. O tom, že se obor veřejnosprávní činnost dostává do povědomí veřejnosti okresu Karviná, svědčí i to, že 1. září roku 2000 zahajují školní rok nejen žáci denního studia, ale také první studenti dálkové formy. Další etapa v nedlouhé historii školy přichází 1. července 2003, kdy dochází ke sloučení škol sídlících pod jednou střechou – Gymnázia a Střední odborné školy veřejnosprávní – do jednoho subjektu.
I přes relativně krátkou dobu existence oboru veřejnosprávní činnost (ve srovnání s více jak stoletou tradicí gymnázia a téměř stoletou historií obchodní akademie) vybudovali jeho absolventi svými dovednostmi dobré jméno sobě i škole, a to nejen v našem regionu.

Mgr. Eva Jeřábková