Velikost textu:

Obchodní akademie

Název školního vzdělávacího programu: DANĚ A FINANCE
Kód a název oboru vzdělání: 63–41–M/02 Obchodní akademie
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 4 roky – denní studium
PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent oboru Obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník, který je připravován na provádění různorodých činností souvisejících s obchodně-podnikatelskou praxí v tuzemském hospodářském životě i ve styku se zahraničím. Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Škola připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra činností a i pro další vzdělávání. Cílem studia je vybavit žáky kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní vzdělávání. Při výuce jednotlivých předmětů se uplatňují vazby na související učivo jiných předmětů formou mezipředmětových vztahů. Na škole se využívají metody samostatné práce, práce na projektech, skupinové vyučování, práce v týmu. Část výuky je také realizována pomocí projektových dní zaměřených na určité téma.

ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem podle § 78 Školského zákona č.t 561/2004 Sb. a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.

ŠVP pro obchodní akademii

Učební plány


logo