Obchodní akademie

Název školního vzdělávacího programu: DANĚ A FINANCE
Kód a název oboru vzdělání: 63–41–M/02 Obchodní akademie
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 4 roky – denní studium

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent oboru Obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník, který je připravován na provádění různorodých činností souvisejících s obchodně-podnikatelskou praxí v tuzemském hospodářském životě i ve styku se zahraničím. Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

DALŠÍ INFORMACE K OBORU

  • příprava na certifikáty z cizích jazyků – FCE, Zertifikat Deutsch
  • příprava a realizace zkoušek z obchodní korespondence
  • absolvování souvislé odborné praxe v organizacích a firmách
  • praktická výuka formou práce v předmětu Fiktivní firma
  • výuka odborné angličtiny – k pracovnímu uplatnění ve firmách se zahraniční účastí
  • výuka odborných předmětů s využitím ekonomického softwaru

ABSOLVENT OBORU OBCHODNÍ AKADEMIE

  • Uplatnění nalezne zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, pracovník marketingu, obchodní referent a další
  • Absolvent je zároveň připraven pokračovat v odborném studiu na vysokých, popřípadě vyšších odborných školách.
  • Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem podle § 78 Školského zákona č.t 561/2004 Sb. a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.

Učební plány