Podmínky přijetí

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2020/2021

V závislosti na  § 60, odst. 2, 3 a 4, §§ 93 a 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění všech pozdějších předpisů, na vyhlášce č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v závislosti na ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stanovil ředitel školy následující kritéria pro přijetí ke studiu:

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 v příslušných oborech vzdělávání:

Obory zakončené maturitní zkouškou:  
41-41-M/01 Agropodnikání – ekonomika podniku, provoz 30 žáků
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 30 žáků
28-42-L/01  Chemik operátor – výroba léčiv 30 žáků
   
Obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:  
41-51-H/01 Zemědělec – farmář 48 žáků
41-52-H/01 Zahradník 24 žáků
Obory nástavbového studia zakončené maturitní zkouškou:  
64-41-L/51 Podnikání 30 žáků

Obory 4-letého studia zakončeného maturitní zkouškou

 • Přírodovědné lyceum 78-42-M/05
  délka studia 4 r. 0 m., studium denní
 • Agropodnikání  41-41-M/01, zaměření provoz nebo ekonomika podniku,
  délka studia 4 r. 0 m., studium denní
 • Chemik operátor – zaměření výroba léčiv 28-42-L/01
  délka studia 4 r. 0 m., studium denní

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek oborů Přírodovědné lyceum, Agropodnikání a Chemik operátor – výroba léčiv v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria.

Škola pořádá přijímací zkoušky do těchto oborů v souladu s vyhlášením pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů.

Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se uskuteční v termínu  stanoveném MŠMT, tj. 14. a 15. dubna 2020.

Přijímáme žáky, kteří ukončí 9. třídu základní školy. V přihlášce je požadováno také potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (není nutné u Přírodovědného lycea).

Přihlášku ke studiu pro I. kolo přijímacího řízení je nutno odevzdat řediteli školy do 1. března 2020.

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

– výsledků přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (dodavatel testů pilotního ověřování organizace přijímacího řízení je firma Cermat) z českého jazyka a literatury a z matematiky – (váha celkem 67 %),

• maximálně možný počet bodů z testů z českého jazyka a literatury  50 bodů
• maximálně možný počet bodů z testů z matematiky  50 bodů

– výsledků studia ze všech předmětů  v pololetí 8. třídy, na konci 8. třídy a v pololetí 9.  třídy – (váha 33 %)

• maximálně možný počet bodů za výsledky studia  50 bodů
(např. průměr 1,00 = 50 bodů, průměr 1,01 = 49,75 bodů, průměr 1,02=49,5 bodů)

Nejvyšší dosažitelné hodnocení přijímací zkoušky je 150 bodů.

Doplňujícím kritériem v případě rovnosti výsledků budou výsledky testů z matematiky, druhým doplňujícím kritériem budou výsledky testů z českého jazyka a literatury.

Ilustrační testy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení 2020 pro čtyřleté i  víceleté obory vzdělání budou na stránkách Cermatu www.cermat.cz v únoru 2020.

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy v souladu s legislativou 29. dubna 2020.

Přihláška ke staženízde!
Zdravotní způsobilost:
Agropodnikánízde!  Chemik-operátorzde!

Obory 3-letého studia zakončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem

 • Zemědělec – farmář 41-51-H/01, délka studia 3 r. 0 m., studium denní
 • Zahradník  41-52-H/01, délka studia 3 r. 0 m., studium denní

Ředitel školy rozhodl o tom, že pro obory Zemědělec – farmář a Zahradník nebudou konány přijímací zkoušky.

Přijímáme žáky, kteří úspěšně ukončí 8. a 9. třídu ZŠ, na základě podané přihlášky včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.

Žáci mají možnost pokračovat ve studiu na nástavbovém oboru Podnikání na naší škole a  získat maturitní vysvědčení.

Přihlášku ke studiu pro I. kolo přijímacího řízení je nutno odevzdat řediteli školy do 1. března 2020.

Žáci budou přijímání na základě prospěchu z předchozího studia na základní škole.

Jedná se o výsledky studia ze všech předmětů v pololetí 8. třídy, na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy – (váha 100 %).

Doplňujícím kritériem v případě rovnosti výsledků studia budou známky z profilového předmětu, tj. biologie.

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy v souladu s legislativou 24. dubna 2020.

Přihláška ke stažení –  zde!
Zdravotní způsobilost:
Zahradník – zde!  Zemědělec – farmář zde!

Nástavbový obor – pro žáky s výučním listem, kteří si mohou doplnit vzdělání a získat maturitu

 • Podnikání 64-41-L/51, délka studia 2 r. 0 m., studium denní

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímací zkoušky oboru Podnikání v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria.

Přijímáme žáky, kteří ukončí 3-letý učební obor s výučním listem. Výuční list bude doložen při nástupu ke studiu.

Přihlášku ke studiu pro I. kolo přijímacího řízení je nutno odevzdat řediteli školy do 1. března 2020.

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

– výsledků přijímací zkoušky ve formě  centrálně zadávaných jednotných testů (dodavatel testů pilotního ověřování organizace přijímacího řízení je firma Cermat) z českého jazyka a literatury a z matematiky – (váha celkem 67 %),

• maximálně možný počet bodů z testů z českého jazyka a literatury 50 bodů
• maximálně možný počet bodů z testů z matematiky   50 bodů

– výsledků studia ze všech předmětů na konci 1. ročníku,  na konci 2. ročníku a v pololetí 3. ročníku – (váha 33 %)

• maximálně možný počet bodů za výsledky studia    50 bodů
(např. průměr 1,00=50 bodů, průměr 1,01=49,75 bodů, průměr 1,02=49,5 bodů)

Nejvyšší dosažitelné hodnocení přijímací zkoušky je 150 bodů.

Doplňujícím kritériem v případě rovnosti výsledků budou výsledky testů z matematiky, 2. doplňujícím kritériem budou výsledky testů z českého jazyka a literatury.

Ilustrační testy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení 2020 pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání budou zveřejněny na stránkách Cermatu  www.cermat.cz v únoru  2020.

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy v souladu s legislativou 29. dubna 2020.

Přihláška ke stažení  – zde!

Náležitosti přijímacího řízení jsou vystaveny na webových stránkách školy a na úřední desce školy – Purkyňova 12, 746 01 Opava.

V Opavě  9. ledna 2020

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy