Informace pro uchazeče

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

Vyhlášení přijímacího řízení – zde

Pro školní rok 2021/2022 otevíráme následující studijní obory vzdělání:

počet tříd  kód oboru název oboru  poznámka
přehled kritérií
1 třída  79-41-K/81  Gymnázium  osmileté G8 – zde
1 třída  79-41-K/41  Gymnázium  čtyřleté G4 – zde
1 třída  18-20-M/01  Informační technologie  čtyřleté IT – zde
1 třída  63-41-M/02  Obchodní akademie  čtyřleté OA – zde
1 třída  68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost  čtyřleté VS – zde

Další důležité informace – AKTUÁLNĚ K 7. DUBNU 2021:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN se nařizuje:

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen uchazeč), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud

 1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
 2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu  viru SARS-CoV -2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly          provedeny na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad podle bodu b. může uchazeč nahradit

 • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
 • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

 • Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).
 • Jednotná přijímací zkouška proběhne formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace.
 • Jednotné testy proběhnou v termínech (na základě úpravy termínů MŠMT ze dne 10. března 2021):
  • čtyřleté obory
   1. termín – 3. 5. 2021
   2. termín – 4. 5. 2021
  • osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium)
   1. termín – 5. 5. 2021
   2. termín – 6. 5. 2021
 • Uchazeč obdrží pozvánku v termínu nejpozději 10 pracovních dnů před konáním zkoušky.
 • Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut.
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluví písemně řediteli školy, stanovilo MŠMT na 2. 6. 2021 a 3. 6. 2021 .

Podrobnější informace najdou všichni uchazeči v doporučeném dopise, který jim bude zaslán poštou.

 • Další informace o přijímacím řízení:
  Jednotná přijímací zkouška: zde
  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání: zde
 • Přihláška ke studiu: zde