Velikost textu:

Informace pro uchazeče – AKTUÁLNĚ

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Vyhlášení přijímacího řízení – zde

Pro školní rok 2020/2021 otevíráme následující studijní obory vzdělání:

počet tříd  kód oboru název oboru  poznámka
přehled kritérií
1 třída  79-41-K/81  Gymnázium  osmileté kriteria5_gym-1kolo
1 třída  79-41-K/41  Gymnázium  čtyřleté kriteria9_gym-1kolo
1 třída  18-20-M/01  Informační technologie  čtyřleté kriteria9_it-1kolo
1 třída  63-41-M/02  Obchodní akademie  čtyřleté kriteria9_oa-1kolo
1 třída  68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost  čtyřleté kriteria9_vs-1kolo

 

 

Dny otevřených dveří

 

Další důležité informace – AKTUÁLNĚ:

 • Každý uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu (v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí).
 • Jednotnou zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium.
 • Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).
 • Jednotná přijímací zkouška proběhne formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace.
 • Jednotné testy proběhnou v termínech:
  • čtyřleté obory
   1. termín – 8. 6. 2020
   2. termín – zrušen
  • osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium)
   1. termín – 9. 6. 2020
   2. termín – zrušen
 • Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek byl omezen na jeden, uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce jako prvním v pořadí. Uchazeč obdrží pozvánku v termínu nejpozději 10 pracovních dnů před konáním zkoušky.
 • Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut.
 • Kritéria přijímacího řízení zůstávají stejná.
 • Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 15. června pro 4leté obory a do 16. června pro 8leté obory. Výsledky obdrží i škola uvedená v přihlášce jako druhá v pořadí.
 • Ředitel školy musí zveřejnit pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem, pro 4leté studium nejpozději do 16. června a pro 8leté studium nejpozději do 17. června. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na školních webových stránkách, a to alespoň po dobu 15 dnů.
 • Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na škole odevzdáním zápisového lístku na sekretariátu školy nebo k poštovní přepravě, 4leté studium do 23. 6. 2020, 8leté studium do 24. 6. 2020. Rozhodnutí o přijetí se nezasílají.
 • Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí (lze vyzvednout ve škole v termínech uvedených v pozvánce). Společně s rozhodnutím o nepřijetí zašle ředitel školy také poučení o možnosti podání žádosti o vydání nového rozhodnutí, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.
 • Ředitel má možnost přijmout uchazeče podle výsledného pořadí na místa uvolněná po odevzdání zápisových lístků. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluví písemně řediteli školy, stanovilo ministerstvo na úterý 23. června 2020.

Podrobnější informace najdou všichni uchazeči v doporučeném dopise, který jim bude zaslán poštou.


logo