Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2023-24

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Kód oboru Název oboru Poznámka Pořadí uchazečů Seznam přijatých
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost čtyřleté Pořadí uchazečů Seznam přijatých

Poučení pro přijaté uchazeče

Zápisový lístek odevzdejte nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Pozn.: Podle školského zákona nebude přijatým uchazečům zasíláno rozhodnutí o přijetí.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí za oznámené.  

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude zasláno zákonnému zástupci nezletilého uchazeče poštou. Formuláře k odvolání budou připraveny na sekretariátu školy i na webových stránkách školy. Zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí do 3 pracovních dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy.

Odvolání – tiskopis

Mgr. Pavel Kubínek