Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Kód oboru Název oboru Poznámka Pořadí uchazečů Seznam přijatých První a poslední přijatý
79-41-K/81 Gymnázium osmileté po náhradním termínu Pořadí uchazečů po NT Seznam přijatých po NT Výsledky prvního a posledního po NT
79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté po náhradním termínu Pořadí uchazečů po NT Seznam přijatých po NT Výsledky prvního a posledního po NT
18-20-M/01 Informační technologie čtyřleté Pořadí uchazečů Seznam přijatých Výsledky prvního a posledního
63-41-M/02 Obchodní akademie čtyřleté Pořadí uchazečů Seznam přijatých Výsledky prvního a posledního
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost čtyřleté Pořadí uchazečů Seznam přijatých Výsledky prvního a posledního

Poučení pro přijaté uchazeče

Zápisový lístek odevzdejte nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Pozn.: Podle školského zákona nebude přijatým uchazečům zasíláno rozhodnutí o přijetí.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí za oznámené.  

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu si může zákonný zástupce vyzvednout osobně na sekretariátu školy v úterý 2. 5. 2023 od 7.00 do 17.00 hodin a ve středu 3. 5. 2023 od 7.00 do 15.00 hodin. Zároveň může ihned podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Formuláře k odvolání budou připraveny na sekretariátu školy i na webových stránkách školy. V případě nevyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí bude toto rozhodnutí zasláno zákonnému zástupci nezletilého uchazeče poštou. V tomto případě lze podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí do 3 pracovních dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy.

Odvolání – tiskopis

Mgr. Pavel Kubínek