Velikost textu:

Veřejná správa

Název školního vzdělávacího programu: Neučíme se pro školu, ale pro život
Kód a název oboru vzdělání: 68–43–M/01 Veřejnosprávní činnost
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 4 roky – denní studium
PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent oboru Veřejnosprávní činnost se naučí znát strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy, základní podmínky a postupy realizace práv a povinností občanů, aplikovat základní právní normy a správní řád při řešení standardních pracovních činností a situací v jednotlivých (vybraných) oblastech a úsecích veřejné správy, zpracovávat věcně, jazykově a formálně správně jednoduché právní písemnosti a podklady, samostatně zpracovávat, kontrolovat nebo vystavovat správní a jiné úřední písemnosti a dokumenty. Naučí se provádět šetření, rozbory činností, výpočty a stanovování poplatků, zpracovávat podklady pro statistiky apod. činnosti, pracovat s počítačovými programy pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy, je připraven ke spolupráci na programech rozvoje regionu a evropské spolupráce a ke komunikaci s veřejností.

Odborné vzdělávání v oboru veřejnosprávní činnost připravuje žáky pro výkon administrativních profesí v různých orgánech a institucích veřejné správy, v oblasti advokacie, notářství a justice, v nestátním neziskovém sektoru a v řadě dalších společenských i soukromých organizacích. Absolventi mohou zastávat např. tato povolání – referent státní správy a samosprávy, sekretář, asistent, pracovník vztahů k veřejnosti, propagační referent, apod.

Charakter práce této kategorie pracovníků vyžaduje nejen specifické odborné znalosti, ale také široký všeobecný rozhled, vysokou kulturu chování a jednání s lidmi, adaptabilitu na nové situace, dovednost vyrovnávat se s pracovním zatížením. Nutným předpokladem pro kvalitní vzdělání v oboru je těsné propojení odborného vzdělání se vzděláním všeobecným, zejména společenskovědním, čímž se absolventům oboru naskýtá možnost dalšího studia na vysokých či vyšších odborných školách.

ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, jejíž konání se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

ŠVP pro veřejnosprávní činnost od 1. 9. 2015

Učební plány


logo