Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Kód oboru Název oboru Poznámka Pořadí uchazečů Seznam přijatých
79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté Seznam přijatých
18-20-M/01 Informační technologie čtyřleté Pořadí uchazečů Seznam přijatých
63-41-M/02 Obchodní akademie čtyřleté Seznam přijatých
68–43–M/01 Veřejnosprávní činnost čtyřleté Pořadí uchazečů

Poučení pro přijaté uchazeče

Zápisový lístek odevzdejte nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Pozn.: Podle školského zákona nebude přijatým uchazečům zasíláno rozhodnutí o přijetí.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí za oznámené.  

Mgr. Pavel Kubínek