Velikost textu:

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na rok 2015/16

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Kód oboru Název oboru Poznámka
Výsledky
79-41-K/81 Gymnázium osmileté G8-2015
79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté G4-2015
18-20-M/01 Informační technologie čtyřleté IT-2015
63-41-M/02 Obchodní akademie čtyřleté OA-2015
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost čtyřleté VS-2015 

 

Poučení pro přijaté uchazeče

Zápisový lístek odevzdejte nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Pozn.: Podle školského zákona nebude přijatým uchazečům zasíláno rozhodnutí o přijetí.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí za oznámené.  

Mgr. Pavel Kubínek

logo