Velikost textu:

Ekonomické lyceum – dobíhající obor

Název školního vzdělávacího programu: JAZYKY PRO HOSPODÁŘSKOU SFÉRU
Kód a název oboru vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 4 roky – denní studium
PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, které mu umožní pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole zejména ekonomického, právního a sociálního zaměření. Absolvent se může také uplatnit přímo v praxi, získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a základů obecně odborného ekonomického vzdělání k tomu vytvářejí vhodné předpoklady. Zvláště dobré jazykové znalosti jsou základem pro uplatnění na mezinárodní úrovni, především v rámci Evropské unie.

Vzdělávání je koncipováno se záměrem připravit žáka na vysokoškolské studium. Důraz se klade zejména na rozvíjení takových klíčových kompetencí, všeobecných a odborných vědomostí a dovedností, které utvářejí studijní předpoklady žáka a podporují jeho motivaci k dalšímu studiu na vysoké škole nebo VOŠ. Na škole se využívají metody samostatné práce, práce na projektech, skupinové vyučování, práce v týmu. Část výuky je realizována pomocí projektových dní zaměřených na určité téma.

ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem podle § 78 Školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.

ŠVP pro ekonomické lyceum

Učební plány

logo